Stadgar

 • 1. Verksamhet


Föreningen är en ideell sammanslutning av arkitekter i kommunal tjänst (>½-tid) och har till uppgift att verka för att medlemmarnas yrkeskunskap och insikt i kommunalt plan- och byggväsende fördjupas och att samhället tillgodoförs medlemmarnas kunnande och erfarenhet. • 2. Medlemskap


Medlemskap kan förvärvas av i kommunal tjänst hel- eller deltidsanställd arkitekt.


Medlemskap kan även förvärvas av sådan arkitekt som är kontraktsanställd på hel- eller deltid eller på annat sätt utför uppdrag åt kommun inom plan- och byggväsendet.


Arkitekt eller annan som vill bli medlem ska ha avlagt arkitektexamen vid teknisk högskola eller ha likvärdig kompetens och ska ha arbetsuppgifter inom plan-och byggväsendet.


Frågor om medlemskap avgörs av styrelsen. • 3. Årsavgift


Medlem skall erlägga årsavgift, som för varje år fastställs av årsmötet. • 4. Utträde, uteslutningar


Utträde ur föreningen sker genom skriftlig anmälan till styrelsen. Medlem som under två år iföljd icke erlagt årsavgift har förverkat sitt medlemskap. • 5. Föreningsmöten


Årsmötet, som utgör föreningens högsta beslutande organ, hålls varje år på ort och tid, som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 4 veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via mail, via brev i föreningens facebookgrupp och på hemsidan. Styrelsen kan utlysa extra möte med kortare kallelsetid. Extra möte skall också utlysas om minst 20% av medlemmarna så begär. Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder. Vid begäran därom skall omröstning ske med slutna sedlar. Röstning får icke ske genom ombud.


Årsmötet skall:


 • utse föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter jämte suppleanter för nästa verksamhetsår.
 • faställa inkomst- och utgiftstat för föreningens verksamhet för nästa verksamhetsår och i anslutning härtill fastställa årsavgiften.
 • utse två revisorer samt en suppleant för granskning av nästa verksamhetsårs räkenskap.
 • avgöra frågor som styrelsen bedömer vara av väsentlig betydelse för föreningen. • 6 Valberedning


Valberedningen, som består av tre ledamöter varav en sammankallande, utses av årsmötet. Valberedningen utser inom sig ordförande. Ledamot av valberedningen får ej tillhöra styrelsen. Minst en av ledamöterna nyväljs varje år. Ingen får tillhöra valberedningen längre än tre år i följd. Valberedningen skall samråda med styrelsen. • 7. Styrelsen


Föreningens styrelse består av ordförande och fyra ledamöter jämte två suppleanter. Ingen må tillhöra styrelsen mer än sex år i följd, dock högst fyra år i samma fúnktion. Styrelsen utser inom sig de funktioner, som erfordras. Styrelsen äger att till sig adjungera medlemmar för speciella uppgifter även som att utse medlemmar att representera föreningen. Styrelsen äger att tillsätta tillfälliga arbetsgrupper samt att avgränsa dessas uppgifter. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande och skall föra protokoll över sina sammanträden. För beslut skall minst tre ledamöter vara närvarande. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet för sin verksamhet och skall årligen avge verksamhetsberättelse.


Firmteckning:


Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar av två styrelseledamöter i förening eller var för sig. • 8. Revision


Föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, som skall avge revisionsberättelse till föreningen vid årsmötet. • 9. Verksamhetsår


Kalenderår skall utgöra verksamhets- och räkenskapsår. • 10. Stadgar, upplösning, omröstning


Har en fråga väckts om ändring eller tillägg i föreningens stadgar eller om föreningens upplösning skall efter årsmötesbeslut frågan avgöras genom skriftlig omröstning bland föreningens medlemmar. Omröstningens resultat skall stadfästas av nästkommande årsmöte. Styrelsen äger även rätt att till skriftlig omröstning hänskjuta sådana frågor, som är av särskilld vikt för föreningen och dess verksamhet. I skriftlig omröstning skall minst hälften av antalet medlemmar delta för att beslutet skall bli giltigt. För beslut rörande stadgeändring eller extra utdebitering erfordras minst två tredjedelars majoritet. • 11. Utskiftande tillgångar


Vid föreningens upplösning skall eventuella tillgångar användas till ändamål, som svarar mot föreningens syfte.

Kommentar till §1:


Föreningen har ingen facklig uppgift.


Föreningen bör för att främja sin målsättning:


 • följa utvecklingen inom samhällsliv och forskning på det kommunala området och inom byggkonst och samhällsplanering,
 • verka för att medlemmarnas yrkeskunskaper förbättras genom fortbildning och genom erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna inbördes och mellan medlemmarna och centrala organ,
 • verka för att medlemmarna skall kunna utöva sitt yrke under lämpliga betingelser med avseende på tillgång till tekniska resurser, personal och kontorsorganisationer,
 • ta initiativ till sådana ändringar i lagstiftningen och administrativ praxis, som medlemmarna anser angelägna,
 • sammanfatta synpunkter från medlemmarma genom remissvar och representation i utredningar och referensgrupper.


Föreningen bör verka för god yrkesanda och kollegial samhörighet.

Föreningen bör samarbeta med föreningar och organisationer med likartad målsättning.


Kommentar till §2:

Angränsningar till ”plan- och byggväsendet” bör ges en vid tolkning. Strävan bör vara att till föreningen knyta alla som i sin befattning utövar arkitektyrket.


Kommentar till §3:

Styrelsen äger att besluta om eventuell avgift för konferensdeltagare, om så erfordras. Normalt bör dock årsmötesarangemangen finansieras över ordinarie budget.


Kommentar till §4:

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.


Kommentar till §5:

Särskilda villkor för beslutsmässighet vid årsmötet i form av vissa närvaroprocent eller dylikt stipuleras ej. Årsmötet bör självt kunna bedöma om det är tillräckligt representativt för viktiga avgöranden. Årsmötet kan lämpligen kombineras med en konferens till en ”Stadsarkitektdag”. Denna bör ges ett program som ger utrymme för medlemmarna att själva aktivt debattera föreliggande frågor.


Kommentar till §6:

Bestämmelsen syftar till att få den för föreningens utveckling gynsammaste omsättningen på styrelseuppdragen. Såväl till valberedningen som till styrelsen och till arbetsgrupper bör eftersträvas en god geografisk spridning på verksamhetsorter ävensom en spridning på såväl ålder som tjänsteställning.


Kommentar till §7:

Suppleanter bör regelmässigt kallas och ha samma information som styrelsens övriga ledamöter.

Styrelsen bör eftersträva att bredda och decentralisera föreningens arbete, bl a genom att initiera och främja regional verksamhet.

Besvarande av remissvar bör ske med bredast möjliga bas. Samtliga medlemmar bör om möjligt informeras om pågående remissarbete och viktiga remissvar bör i lämplig form delges medlemmarna. I medlemsregistret bör speciella intresse- och kunskapsområden hos enskilda medlemmar liksom uppdrag för föreningen registreras i syfte att på ett lämpligt sätt kunna aktivera medlemmarna i föreningsarbetet.


Kommentar till §10:

Stadgarnas kommentarer kan med tiden behöva kompletteras och ändras. Beslut härom fattas av årsmötet efter föregående beredning i styrelsen. Styrelsens förslag utsändes med kallelsen till årsmötet.

Resultatet av skriftlig omröstning får icke frångås av nästkommande årsmöte, såvida icke årsmötet representerar fler medlemmar än de som deltagit i den skriftliga omröstningen.