Styrelsen

Styrelsen väljs på årsmötet som brukar hållas i anslutning till föreningens årliga stadsarkitektdag och man kan, under förutsättning att man blir omvald av årsmötet, sitta högst sex år i rad. Styrelsearbetet sker ideellt såtillvida att inget arvode utgår från föreningen. Däremot har flera styrelsemedlemmar genom åren fått bidrag till resor av sina arbetsgivare och fått utföra en del av styrelsearbetet på arbetstid, detta tackar vi särskilt för.


Ett normalår håller styrelsen omkring sex styrelsemöten varav hälften är telefonkonferenser. Ett av mötena utgörs av ett helginternat på våren och ett hålls traditionellt i samband med stadsarkitektdagen på hösten.